Algemene voorwaarden Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN
van de besloten vennootschap
ETHERMA Benelux B.V., gevestigd te Hengelo, KvK-nummer: 06044571
Gedeponeerd ter griffie van de rechtbank Overijssel, zittingsplaats Almelo, op 15 februari 2018, onder nummer 11/2018.

Artikel 1 - definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
"leverancier": de besloten vennootschap ETHERMA Benelux BV, zijnde de gebruiker van deze algemene voorwaarden;
"afnemer:": de wederpartij van leverancier;
"aflevering": het feitelijk ter beschikking stellen van de te leveren zaken aan de afnemer;
"schriftelijk": hieronder wordt mede verstaan per fax of e-mail;
"werk": het totaal van de overeengekomen werkzaamheden (inclusief eventueel ontwerp) en/of leveringen en diensten.

Artikel 2 - toepasselijkheid van deze voorwaarden
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van leverancier en op alle overeenkomsten en rechtsbetrekkingen tussen leverancier en afnemer. Zij zijn tevens
van toepassing op alle verbintenissen die voortvloeien uit nadien tussen partijen gesloten overeenkomsten.
2.2 De toepasselijkheid van door de afnemer gehanteerde algemene (inkoop)voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.3 Het mogelijk niet toepasselijk zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

Artikel 3 - offertes en totstandkoming overeenkomst
3.1 De door leverancier gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende zestig dagen na datum van de offerte, tenzij anders aangegeven. De in de offerte
vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
3.2 Indien de offerte van leverancier wordt aanvaard, dan komt de overeenkomst eerst tot stand op het moment dat leverancier:
- hetzij de aanvaarding binnen veertien dagen schriftelijk bevestigt;
- hetzij met de uitvoering van het werk begint.
3.3 De afnemer doet afstand van zijn recht op ontbinding of verwerping uit hoofde van artikel 6:227c lid 2 BW.

Artikel 4 - aflevering
4.1 Tenzij anders overeengekomen geschiedt aflevering altijd "af leverancier". Wanneer als leveringsconditie één van de "incoterms" is overeengekomen, zullen de op het moment van het sluiten van de overeenkomst geldende incoterms van toepassing zijn.
4.2 Bij franco levering wordt steeds de goedkoopste wijze van verzending of transport gevolgd, tenzij vooraf anders is overeengekomen. Bij elke andere wijze van verzending zijn de meerkosten voor rekening van de afnemer.
4.3 Afnemer is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze aan hem worden afgeleverd. Indien afnemer de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de aflevering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de afnemer. De afnemer zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval de opslagkosten en vervoerskosten verschuldigd zijn.

Artikel 5 - levertijd
Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige aflevering dient de afnemer leverancier derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 6 - deelleveringen
Het is leverancier toegestaan verkochte zaken in gedeelten af te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden afgeleverd, is leverancier bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

Artikel 7 - technische eisen enz.
7.1 Indien de in Nederland te leveren zaken buiten Nederland moeten worden gebruikt, is leverancier verantwoordelijk dat de te leveren zaken voldoen aan de technische eisen of normen die worden gesteld door wetten of bepalingen van het land waar de zaken worden gebruikt, voor zover de afnemer bij het sluiten van de overeenkomst van het gebruik in het buitenland melding heeft gemaakt.
7.2 Ook alle andere technische eisen die door de afnemer aan de te leveren zaken worden gesteld en welke afwijken van de normale eisen, dienen bij het sluiten van de overeenkomst door afnemer uitdrukkelijk te worden gemeld.

Artikel 8 - verplichtingen afnemer
8.1 Afnemer is jegens leverancier verplicht om de uitvoering van het werk mogelijk te maken binnen de normale werktijden van leverancier en onder condities die voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen en andere overheidsvoorschriften.
8.2 Afnemer draagt zorg dat leverancier tijdig kan beschikken over de voor het werk benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen en ontheffingen) en over de door hem voor het werk te verschaffen gegevens.
8.3 Afnemer verschaft tijdig de aansluitingsmogelijkheden ten behoeve van de voor het werk en de beproeving daarvan noodzakelijke energie. De kosten van de noodzakelijke energie zijn voor rekening van de afnemer.
8.4 Afnemer dient ervoor te zorgen dat door derden uit te voeren werkzaamheden (zoals bouwkundige) en/of leveringen, die niet tot het werk van leverancier behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt. Indien niettemin vertraging als bedoeld in dit artikel ontstaat, dient afnemer leverancier hiervan terstond in kennis te stellen.
8.5 Indien de aanvang en de voortgang van het werk wordt vertraagd door omstandigheden waarvoor de afnemer verantwoordelijk is, dient de daaruit voor leverancier voortvloeiende schade door afnemer te worden vergoed.
8.6 Afnemer draagt het risico voor schade aan en verlies van materialen, onderdelen of gereedschappen die op het werk zijn aangevoerd, indien en voor zover hij verantwoordelijk is voor de bewaking daarvan.
8.7 Afnemer draagt het risico voor schade veroorzaakt door gebreken of ongeschiktheid van zaken die van hem afkomstig zijn dan wel zijn voorgeschreven of bij een voorgeschreven leverancier moeten worden betrokken en voor de niet of niet-tijdige levering van bedoelde zaken.
8.8 Afnemer draagt het risico voor schade veroorzaakt door fouten of gebreken in de door hem verstrekte tekeningen, berekeningen, constructies, bestekken en/of uitvoeringsvoorschriften.
8.9 De afnemer draagt het risico voor de ondeugdelijke nakoming van de overeenkomst die te wijten is aan de door hem voorgeschreven hulppersonen.
8.10 Afnemer draagt het risico voor schade die te wijten is aan onrechtmatige daden van nevenaannemers en/of hun hulppersonen.
8.11 Afnemer vrijwaart leverancier voor alle aanspraken van derden terzake van schaden die krachtens deze voorwaarden voor rekening van de afnemer blijven, met inbegrip van schade als gevolg van inbreuken op intellectuele en industriële eigendomsrechten.
8.12 Afnemer staat leverancier toe naam aanduidingen en reclame op het werkterrein of aan het werk aan te brengen

Artikel 9 - monsters, modellen en voorbeelden
Indien door leverancier een model, monster of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van de te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk was vermeld dat zou worden geleverd conform het getoonde of verstrekte monster, model of voorbeeld.

Artikel 10 - uitvoering van de overeenkomst
10.1 Leverancier zal bij de uitvoering van de overeenkomst de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen.
10.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit volgens leverancier vereist, heeft leverancier het recht bepaalde werkzaamheden door door haar aan te wijzen personen, waaronder ook derden worden begrepen, te doen uitvoeren.
10.3 Afnemer draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan leverancier aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de afnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan leverancier worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan leverancier zijn verstrekt, heeft leverancier het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende kosten volgens de met de afnemer overeengekomen tarieven, of bij gebreke daarvan volgens de gebruikelijke tarieven, aan afnemer in rekening te brengen. Leverancier is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat leverancier is uitgegaan van door de afnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar was of behoorde te zijn.
10.4 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fases zal worden uitgevoerd, kan leverancier de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de afnemer de resultaten van de daaraan voorafgegane fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
10.5 In de daarvoor in aanmerking komende gevallen instrueert en onderricht leverancier de afnemer of de door deze aangewezen personen betreffende het in werking stellen en bedrijfsvaardig houden van het opgeleverde werk. Omvang, datum van aanvang en tijdsduur van bedoelde verplichtingen worden naar redelijkheid door leverancier bepaald.

Artikel 11 - verrekening van meer- en minderwerk
11.1 Verrekening van meer- en minderwerk vindt plaats:
a. in geval van bestekwijzigingen (wijzigingen in het bestek, het werk of de voor- waarden van uitvoering van het werk);
b. in geval van afwijkingen van de bedragen van stelposten en verrekenbare en/of geschatte hoeveelheden;
11.2 Verrekening van het meerwerk geschiedt ineens bij het verschijnen van de eerstvolgende betalingstermijn. Is geen termijnbetaling overeengekomen, dan na de voltooiing daarvan.
11.3 Verrekening van het minderwerk geschiedt ineens bij de eindafrekening.
11.4 Zonder een schriftelijke en ondertekende meerwerkopdracht is leverancier niet gehouden tot uitvoering van meerwerk. Het gemis van een schriftelijke opdracht tot meerwerk laat, wanneer desondanks dat meerwerk is uitgevoerd, de aanspraken van leverancier op verrekening daarvan onverlet.

Artikel 12 - kostenverhogende omstandigheden
12.1Wanneer kostenverhogende omstandigheden ontstaan, dient leverancier de afnemer daarvan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.
12.2 Kostenverhogende omstandigheden die niet zijn te wijten aan leverancier worden verrekend als meerwerk.

Artikel 13 - wijzigingen in de te leveren zaken
Leverancier is bevoegd zaken te leveren die afwijken van hetgeen is overeengekomen indien het betreft wijzigingen in de te leveren zaken, de verpakking of bijbehorende documentatie, welke vereist zijn om te voldoen aan toepasselijke wettelijke voorschriften of indien het betreft geringe wijzigingen van de zaak die een verbetering betekenen.

Artikel 14 - wijziging van de overeenkomst
14.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan
te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
14.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Leverancier zal afnemer zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
14.3 Indien de wijziging of aanvulling van de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal leverancier de afnemer hierover tevoren inlichten. Indien een vast honorarium is overeengekomen, zal leverancier daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

Artikel 15 - Opschorting en ontbinding
15.1De vorderingen van leverancier op de afnemer zijn onmiddellijk opeisbaar indien:
- na het sluiten van de overeenkomst aan leverancier ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de afnemer niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
- leverancier de afnemer heeft verzocht zekerheid te stellen voor de
nakoming en deze zekerheid binnen de gestelde termijn uitblijft dan wel onvoldoende is;
- indien de afnemer surseance van betaling heeft aangevraagd of deze aan hem is verleend, in staat van faillissement is verklaard of een aanvraag daartoe is ingediend;
- indien de afnemer na ingebrekestelling in de nakoming van een verplichting is tekortgeschoten, dan wel het voor de leverancier voorzienbaar is dat hij daarin zal tekortschieten.
15.2 In de genoemde gevallen is leverancier bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst te beëindigen, één en ander onverminderd het recht om schadevergoeding te vorderen en zonder gehouden te zijn tot betaling van enige schadevergoeding of tot enige garantie.
15.3 Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan leverancier zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat nakoming van de verplichting onder de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is leverancier bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 16 - garantie
16.1Op door leverancier van derden (waaronder producenten) betrokken zaken wordt door haar slechts garantie gegeven indien en voor zover door die derden garantie is verstrekt.
16.2 Leverancier garandeert dat de overige door haar verkochte en geleverde zaken vrij zijn van ontwerp-, materiaal- en fabricagefouten gedurende een periode van één jaar na het moment van aflevering, tenzij anders overeengekomen.
16.3 Indien een klacht onder de garantie door leverancier gegrond wordt bevonden, is leverancier slechts gehouden om te zijner keuze het ontbrekende te leveren, de zaak waarop de klacht betrekking heeft te vervangen of de prijs aan de afnemer terug te betalen tegen terug levering van de zaken waarop de klacht betrekking heeft.
16.4 Voor schade ontstaan als gevolg van een gebrek in het geleverde is leverancier aansprakelijk overeenkomstig het bepaalde in artikel 22 (aansprakelijkheid).
16.5 De garantie vervalt indien de afnemer de schade veroorzaakt door een onjuiste behandeling van de gegarandeerde zaak, indien de schade het gevolg is van onvoldoende onderhoud door de afnemer, door afnemer aangebrachte veranderingen of uitgevoerde reparaties zonder schriftelijke toestemming van leverancier. De garantie vervalt eveneens als het type- of serienummer van een zaak is verwijderd of gewijzigd.

Artikel 17 - eigendomsvoorbehoud
17.1 De door leverancier geleverde zaken blijven het eigendom van leverancier totdat de afnemer alle navolgende verplichtingen uit alle met leverancier gesloten (koop)overeenkomsten is nagekomen:
- de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren zaak/zaken
zelf;
- de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens de koopovereenkomst(en)
door leverancier verrichte of te verrichten diensten;
- eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door de afnemer van deze
overeenkomst(en).
17.2 De goederenrechtelijke gevolgen van een voor uitvoer bestemde zaak worden beheerst door het recht van het land van bestemming van de betreffende zaak, indien het eigendomsvoorbehoud op grond van het recht van het bestemmingsland niet zijn werking verliest totdat de volledige koopprijs is betaald, tenzij leverancier anders bepaalt.
17.3 Door leverancier afgeleverde zaken die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. Overigens is de afnemer niet bevoegd de zaken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.
17.4 Op afgeleverde zaken die door betaling in eigendom van de afnemer zijn overgegaan en zich nog in handen van de afnemer bevinden, behoudt leverancier zich hierbij reeds nu voor alsdan de pandrechten voor als bedoeld in artikel 3:237BW tot meerdere zekerheid van vorderingen, anders dan de in lid 1 van dit artikel genoemde, die leverancier uit welke hoofde dan ook tegen de afnemer mocht hebben. De in dit lid opgenomen bevoegdheid geldt eveneens ten aanzien van door de leverancier geleverde zaken welke door of in opdracht van afnemer zijn bewerkt of verwerkt, waardoor leverancier haar eigendomsvoorbehoud heeft verloren.
17.5 Indien afnemer zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, is leverancier gerechtigd afgeleverde zaken waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust, bij de afnemer of derden die de zaak voor de afnemer houden weg te halen of weg te doen halen. Afnemer is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% van het door hem verschuldigde per dag.
17.6 Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is afnemer verplicht leverancier zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden op de hoogte te stellen.
17.7 Afnemer verplicht zich op eerste verzoek van leverancier:
- de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering ter inzage te geven;
- alle aanspraken van afnemer op verzekeraars met betrekking tot de onder
eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan leverancier op de
manier die wordt voorgeschreven in artikel 3:239BW;
- de vorderingen die de afnemer verkrijgt jegens zijn afnemers bij het
doorverkopen van onder eigendomsvoorbehoud door leverancier geleverde
zaken te verpanden aan leverancier op de manier die wordt voorgeschreven
in artikel 3:239BW;
- de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als het eigendom van leverancier;
- op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die leverancier ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de zaken wil treffen en welke de afnemer niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van zijn bedrijf.

Artikel 18 - gebreken; klachttermijnen
18.1 Afnemer dient de gekochte zaken bij aflevering - of zo spoedig mogelijk daarna als mogelijk - te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de afnemer na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:
- of de juiste zaken zijn geleverd;
- of de afleverde zaken wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld het aantal en de
hoeveelheid) beantwoorden aan de overeenkomst;
- of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of - indien deze ontbreken - aan de eisen die gesteld mogen worden voor
normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.
18.2 Indien zichtbare gebreken of tekorten worden geconstateerd, dan dient de afnemer deze binnen veertien dagen na aflevering schriftelijk aan leverancier te melden.
18.3 Niet-zichtbare gebreken dient de afnemer binnen veertien dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen één jaar na aflevering schriftelijk te melden aan leverancier.
18.4 Ook indien de afnemer tijdig reclameert blijft zijn verplichting tot betaling en afname van de te leveren zaken bestaan. Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan leverancier worden geretourneerd.

Artikel 19 - prijsverhoging
Indien leverancier met de afnemer een bepaalde prijs overeenkomt, is leverancier niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs. Leverancier mag stijgingen in de kosten van diensten, in de kosten van ingekochte materialen en/of halffabricaten benodigd voor de opdracht die intreden na de aanvaarding van de opdracht aan afnemer doorberekenen. Indien de prijsverhoging meer dan 7% bedraagt, heeft afnemer het recht de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 20 - betaling
20.1 Betaling dient te geschieden binnen dertig dagen na factuurdatum. Na het verstrijken van dertig dagen na factuurdatum is de afnemer in verzuim. De afnemer is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag de wettelijke handelsrente verschuldigd als bedoeld in artikel 6:119a BW.
20.2 In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de afnemer of wanneer toepassing van de schuldsaneringsregeling ten aanzien van de afnemer wordt uitgesproken, zullen de verplichtingen van de afnemer onmiddellijk opeisbaar zijn.
20.3 Door de afnemer gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de afnemer dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
20.4 Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.

Artikel 21 - incassokosten
21.1 Indien de afnemer niet of niet tijdig één van zijn verplichtingen nakomt, dan komen, naast de overeengekomen prijs en kosten, alle kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de afnemer, waaronder ook vallen de kosten voor het opstellen en verzenden van aanmaningen, het doen van een schikkingsvoorstel en het inwinnen van inlichtingen. De berekening van de buitengerechtelijke kosten vindt volgens de staffel van het Besluit BIK plaats:

Hoofdsom t/m          Toepasselijk percentage                                       Maximum

€ 2.500,-                     15% over hoofdsom                                               € 375,-- (min. € 40,-)

€ 5.000,-                     € 375,- + 10% (hoofdsom min. €2.500,-)             € 625,-

€ 10.000,-                   € 625,- + 5% (hoofdsom min. €5.000,-)               € 875,-

€ 200.000,-                 € 875,- + 1% (hoofdsom min. € 10.000,-)            € 2.775,-

> € 200.000,-              € 2.775,- + 0,5% (hoofdsom min. 200.000,-)      € 6.775,-

Indien leverancier aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
21.2 De afnemer is jegens leverancier de door leverancier gemaakte gerechtelijk kosten verschuldigd in alle instanties, behoudens voor zover de afnemer aantoont dat deze onredelijk hoog zijn. Dit geldt alleen indien leverancier en de afnemer met betrekking tot een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn een gerechtelijke procedure voeren en een rechterlijke uitspraak in kracht van gewijsde gaat waarbij de afnemer volledig of in overwegende mate in het ongelijk wordt gesteld.

Artikel 22 - aansprakelijkheid
22.1 Voor gebreken en geleverde zaken geldt de garantie zoals omschreven in artikel 16 (garantie) van deze voorwaarden.
22.2 Alle andere dan de in lid 1 bedoelde aansprakelijkheid van leverancier is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering, vermeerderd met zijn eigen risico. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van leverancier beperkt tot de factuurwaarde van de gebrekkige zaak of de betreffende werkzaamheden.
22.3 Leverancier is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade zoals bedrijfsschade, storing, derving van inkomsten of dergelijke schade al dan niet door derden geleden.
22.4 De aansprakelijkheid is uitdrukkelijk mede beperkt voor onrechtmatige daden van leverancier.
22.5 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet op bewuste roekeloosheid van leverancier of haar bedrijfsleiding.

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden in PDF