Terms and Conditions

1. Anvendelse
1.1 Disse generelle vilkår og betingelser gælder for juridiske transaktioner mellem virksomheder, nemlig for levering af varer og, med de fornødne ændringer, også for levering af tjenesteydelser. Med hensyn til software gælder vilkårene og betingelserne for softwaren udstedt af den østrigske forening for elektriske og elektroniske industrier primært; med hensyn til installationer, installationsbetingelserne for den østrigske strøm- og lysstrømsingeniørindustri og/eller den østrigske elektriske og elektroniske industri for elektrisk udstyr brugt i medicin (de seneste versioner er tilgængelige her: www.feei.at).
1.2 Afvigelser fra de i 1.1 anførte vilkår og betingelser træder kun i kraft, når sælgeren har givet skriftligt til kende.

2. Tilbud
2.1 Sælgers tilbud anses for at være uforpligtende.
2.2 Tilbuds- og projektdokumenter må ikke kopieres eller gøres tilgængelige for tredjemand uden sælgers godkendelse. Din tilbagevendelse kan til enhver tid anmodes om og skal straks returneres til sælgeren, hvis ordren afgives andetsteds.

3. Dannelse af kontrakt
3.1 Kontrakten anses for indgået, såfremt sælger ved modtagelse af ordren fremsender en skriftlig ordrebekræftelse eller en levering.
3.2 Oplysningerne i kataloger, brochurer og lignende samt andre skriftlige eller mundtlige udtalelser er kun relevante i det omfang ordrebekræftelsen udtrykkeligt henviser til dem.
3.3 Efterfølgende ændringer og tilføjelser til kontrakten kræver en skriftlig bekræftelse for at blive gyldig.

4. Priser
4.1 Priserne er ab fabrik eller ab sælgers lager eksklusive moms, emballage, lastning, demontering, indløsning og korrekt genbrug og bortskaffelse af affald af elektriske og elektroniske apparater til kommercielle formål i henhold til forordningen om affald af elektriske apparater. Eventuelle afgifter, skatter eller andre gebyrer, der påløber i forbindelse med leveringen, afholdes af køberen. Såfremt leverancen er aftalt med levering, faktureres dette sammen med eventuel transportforsikring, som køber anmoder om, særskilt, dog ikke aflæsning og fragt. Emballagen tages kun tilbage efter udtrykkelig aftale.
4.2 I tilfælde af ordre, der afviger fra det samlede tilbud, forbeholder sælger sig ret til at ændre prisen tilsvarende.
4.3 Priserne er baseret på omkostninger på tidspunktet for første pristilbud. Såfremt disse omkostninger er steget på leveringstidspunktet, er sælger berettiget til at justere priserne tilsvarende.
4.4 Ved reparationsordrer skal de ydelser, som sælger anser for hensigtsmæssige, leveres og faktureres på grundlag af de afholdte udgifter. Dette gælder også for ydelser og tillægsydelser, hvis formålstjenlighed først viser sig under udførelsen af ordren, som ikke kræver særlig besked til køber.
4.5 Omkostningerne til udarbejdelse af reparationstilbud eller ekspertvurderinger skal oplyses over for køber på fakturaen.
4.6 Omkostningerne ved levering af varer, der ikke stammer fra 2018-produktkataloget eller ikke-lagervarer, faktureres køberen på fakturaen en pris på €20,00.

5. Levering
5.1 Leveringsperioden starter på den seneste af nedenstående datoer:
a) Datoen for ordrebekræftelse
b) Datoen for afslutningen af alle tekniske, kommercielle og andre forhold, der kan henføres til Køberen;
c) Den dato, hvor sælgeren modtager en forfalden betaling eller depositum inden levering af varerne.
5.2 Lovpligtige og andre tilladelser, der kræves til opførelse af faciliteter af tredjemand, skal indhentes af køber. Indhentes sådanne tilladelser ikke rettidigt, forlænges leveringsperioden tilsvarende.
5.3 Sælger er berettiget til at udføre og fakturere for del- eller foreløbige leverancer. Såfremt der er aftalt levering på kald, anses varerne for at være kaldt senest 1 år efter bestillingen.
5.4 I tilfælde af indtræden af forhold, som er uforudsigelige eller uden for parternes kontrol, såsom for eksempel alle tilfælde af en overlegen styrke, der forhindrer overholdelse af den aftalte leveringsperiode, forlænges denne under alle omstændigheder i varigheden af disse omstændigheder; Dette skal især omfatte væbnede konflikter, officielle indgreb og forbud, transport- og toldforsinkelser, transportskader, mangel på strøm og råmaterialer, arbejdskonflikter samt misligholdelse fra enhver større, svær at erstatte underleverandør. Ovennævnte forhold tillader også en forlængelse af leveringsperioden, hvis de sker hos underleverandører.

6. Overførsel af risiko og præstationssted
6.1 Brug og risiko overføres ved afgang af leveringen ab fabrik og/eller ab lager hos køber, og uanset den aftalte prissætning for leverancen (f.eks. fragtfrit, bl.a. CIF). Dette gælder også, hvis leveringen sker som en del af en installation, eller hvis transport udføres eller organiseres og ledes af sælger.
6.2 Alle leverancer skal ske fragt og sendes med pakkepost. I tilfælde af at leveringen udføres af sælger, gælder følgende: € 19,00 opkræves for en levering i Danmark, hvis varen har en nettoværdi på under € 500,00. Alle leverancer over denne værdi skal leveres gratis. Køberen vil blive opkrævet yderligere € 20,00 på fakturaen for omkostningerne ved tredjepartsleverancer.
6.3 For ydelser skal udførelsen være det sted, hvor ydelsen leveres. Risikoen for en ydelse eller en aftalt delydelse overføres til Køber ved leveringen.
6.4 Meddelelse om synlige mangler ved det leverede er kun tilladt, hvis manglerne er noteret i fragtbrevet; det samme gælder transportskader. Meddelelse skal ske omgående skriftligt. Skjulte mangler skal meddeles os straks (senest inden for 5 hverdage) efter opdagelse. Klager kan ikke gøres gældende senere.
6.5 Aflæsning og transport af godset ind i bygningen er kundens ansvar. Eventuelle specifikke anmodninger såsom ekspresforsendelse, Avis eller specifikke leveringstider er underlagt et tillæg.
6.6 Medmindre andet er aftalt, opkræves emballagen til kostpris.
6.7. Returnering af lagervarer (se note ovenfor produkttabeller i prislisten) kan kun returneres i ny stand og efter forudgående aftale. Artikler, der er købt eller produceret specifikt efter kundens behov, kan ikke returneres. Følgende behandlingsomkostninger vil blive opkrævet: 20% af ordreværdien eller minimum € 25,- som kompensation for påløbne omkostninger plus porto eller forsendelsesomkostninger, hvis leveringen er fragtfri.

7. Betaling
7.1 For førstegangsleverancer og forudsat at der ikke er aftalt andre betalingsbetingelser, sker leverancerne udelukkende mod forudbetaling og/eller efterkrav. Se venligst følgende for individuelle aftaler, der adskiller sig fra ovenstående:
> Din aftale om rabat
> Dit aktuelt gyldige tilbud
7.2 Ved delfakturering forfalder de tilsvarende delbetalinger ved modtagelse af den respektive faktura. Dette gælder også for fakturabeløb, der opstår på grund af omleveringer eller andre aftaler vedrørende det oprindelige kontraktbeløb, uanset de aftalte betalingsbetingelser for hovedleverancen.
7.3 Betalinger skal foretages uden rabat fra sælger i den aftalte valuta. En eventuel accept af en check eller kontanter skal altid være på konto. Alle renter og gebyrer forbundet hermed (såsom opkrævnings- og rabatudgifter) skal afholdes af køberen.
7.4 Køber er ikke berettiget til at tilbageholde eller fratrække betalinger på grund af garantikrav eller andre modkrav.
7.5 En betaling anses for at være foretaget på den dato, hvor den bliver tilgængelig for sælger.
7.6 Såfremt køber misligholder en aftalt betaling eller anden service i henhold til denne eller enhver anden transaktion, kan sælgeren, uden at det berører andre rettigheder:
a) suspendere opfyldelsen af deres egne forpligtelser, indtil nævnte betaling eller anden handling er sket, og kræve en passende forlængelse af leveringsperioden,
b) forfalde alle åbne opkald på denne eller andre transaktioner og opkræve renter for disse beløb fra de respektive forfaldsdatoer med et beløb på 1,25 % pr. måned inklusiv moms, i det omfang sælger ikke fremlægger dokumentation for omkostninger, der går ud over dette. Sælger er under alle omstændigheder berettiget til at fakturere sagsomkostninger, herunder især rykkeromkostninger og advokatsalærer.
7.7 Tildelte rabatter eller bonusser forfalder til rettidig betaling af fuld betaling.
7.8 Sælger beholder ejendomsretten til alle varer leveret af dem, indtil fuld betaling af de fakturerede beløb inklusive renter og omkostninger. Køber overdrager hermed til sælger, for at sikre købesumskravet, deres krav på videresalg af forbeholdte varer, selv om disse er forarbejdet eller blandet. Køber er kun bemyndiget til at disponere over ejendomsforbeholdet med henblik på videresalg med henstand af købesummen på betingelse af, at han giver den anden køber meddelelse om overdragelsen af sikkerhed eller noterer overdragelsen i deres hovedbog. Køber skal efter anmodning give sælger kendskab til den overdragne fordring samt debitor heraf, stille alle nødvendige oplysninger og dokumenter til rådighed for inddrivelsen af gælden og underrette tredjemandsdebitor. I tilfælde af beslaglæggelse eller andre krav er køber forpligtet til at angive ejerskab af sælger og straks underrette denne. 

8. Garanti og ansvar for defekter
8.1 Sælger er i overensstemmelse med de aftalte betalingsbetingelser og følgende bestemmelser forpligtet til at afhjælpe enhver funktionspåvirkende funktionsfejl, som eksisterer på overdragelsestidspunktet, og som skyldes en defekt i designet, materialerne eller deres gennemførelse. Der kan ikke udledes garantikrav fra oplysninger i kataloger, brochurer, reklamer og skriftlige eller mundtlige erklæringer, som ikke er inkluderet i kontrakten.
8.2 Garantiperioden er 12 måneder, forudsat at der ikke er aftalt specifikke garantiperioder for enkelte leveringsgenstande. Dette gælder også for leverings- og servicegenstande, der er knyttet til en bygning eller grund. Garantiperioden begynder på tidspunktet for overførslen af risikoen som nævnt i 6.
8.3 Ethvert garantikrav kræver, at køber skriftligt har meddelt manglerne inden for 14 dage, og at meddelelsen er kommet frem til sælger. Køber skal bevise, at manglen eksisterer inden for den angivne frist, og især stille de dokumenter og/eller data til rådighed for sælgeren. I tilfælde af en mangel, der er omfattet af garantien i henhold til 8.1, skal sælger efter eget valg og på udførelsesstedet afhjælpe de defekte varer og/eller den defekte del heraf eller lade dem sende til reparation, eller foretage en passende prisnedsættelse.
8.4 Alle udgifter, der opstår i forbindelse med afhjælpning af manglen, såsom montering og demontering, transport, bortskaffelse, rejse og rejsetid afholdes af køber. For garantiarbejde, der udføres i deres lokaler, skal køber gratis yde den nødvendige assistance, løfteudstyr, stilladser og diverse mv. Udskiftede komponenter bliver sælgers ejendom.
8.5 Hvor en vare er fremstillet af sælger på grundlag af designoplysninger, tegninger, modeller eller andre specifikationer leveret af køber, omfatter sælgerens ansvar kun deres korrekte udførelse.
8.6 Garantien dækker ikke defekter, der opstår som følge af montering og installation, som ikke er udført af sælger, utilstrækkeligt værktøj, manglende overholdelse af installationskrav og brugsbetingelser, overbelastning af delene ud over de af sælger fastsatte grænser, uagtsom eller ukorrekt håndtering og brug af upassende driftsmaterialer; dette gælder også for mangler, der kan henføres til materialer leveret af køber. Sælger er heller ikke ansvarlig for skader, der kan henføres til tredjemand, atmosfæriske udledninger, overbelastning og kemisk påvirkning. Garantien dækker ikke udskiftning af dele, der er udsat for naturligt slid. Sælger er ikke ansvarlig for salg af brugte varer.
8.7 Garantien bortfalder øjeblikkeligt i tilfælde af, at køberen selv eller en tredjepart, der ikke udtrykkeligt er autoriseret af sælgeren, foretager ændringer eller reparationer af de leverede varer uden skriftlig godkendelse fra sælgeren.
8.8 Krav i henhold til §933b ABGB bortfalder under alle omstændigheder ved udløbet af fristen fastsat i 8.2.
8.9 Bestemmelserne 8.1 til 8.8 finder også tilsvarende anvendelse på ethvert ansvar for mangler på andre juridiske grunde.
8.10 Dimensioner, vægte og garantier for egenskaber skal angives så præcist som muligt, men er dog ikke bindende og udgør ikke en endelig garanti for egenskaber. Brugeren af disse produkter skal på eget ansvar bestemme deres egnethed til det tilsigtede formål eller indhente forsikringer herom fra ETHERMA. Vi forbeholder os retten til uden forudgående meddelelse til vores kunder at foretage ændringer i materialer eller forarbejdningsmetoder.

9. Fortrydelse af kontrakt
9.1 En forudsætning for købers tilbagetræden af kontrakten er, at såfremt der ikke er truffet en nærmere aftale, en leveringsforsinkelse, som kan tilskrives sælgers grov uagtsomhed eller uafhjælpet udløb af en fastsat passende henstandsperiode. Fortrydelsen meddeles ved anbefalet brev.
9.2 Uanset deres øvrige rettigheder er sælgeren berettiget til at træde tilbage fra kontrakten,
a) Hvis udførelsen af leveringen og/eller påbegyndelsen af en tjeneste er umulig eller yderligere forsinket, på trods af deres fastsættelse af en passende henstandsperiode af grunde, der kan tilskrives køberen.
b) Hvis der opstår bekymringer om køberens betalingsevne, og denne undlader, efter anmodning fra sælgeren, enten at foretage forudbetaling eller at stille en tilstrækkelig sikkerhedsindskud inden levering, eller
c) Hvor forlængelsen af leveringsperioden på grund af de omstændigheder, der er nævnt i 5.4, overstiger mere end halvdelen af den oprindeligt aftalte leveringsperiode, men udgør mindst 6 måneder.
9.3 Tilbagetrækningen kan også begrundes på ovenstående grundlag for en del af leveringen eller tjenesten.
9.4 Hvis en part i kontrakten er involveret i insolvensprocedurer, eller en anmodning om at indlede insolvensprocedurer afvises på grund af utilstrækkelige aktiver, har den anden part i kontrakten ret til at trække sig fra kontrakten uden at fastsætte en karensperiode.
9.5 Uden at det berører leverandørens erstatningskrav, herunder sagsomkostninger, faktureres og betales ydelser eller delvise ydelser i overensstemmelse med kontrakten i tilfælde af fortrydelse. Dette gælder også, hvor leverancen eller ydelsen endnu ikke er overdraget til køber, samt for forberedende arbejde udført af sælger. Sælger er også berettiget til at kræve tilbagelevering af allerede leverede varer.
9.6 Ingen andre konsekvenser af tilbagetrækningen må tages i betragtning.
9.7 Gyldigheden af krav om betydelig skade, fejl og grundlagets ophævelse af kontrakten fra køberens side vil ikke blive taget i betragtning.

10. Bortskaffelse af affald fra elektriske og elektroniske apparater
10.1 Køberen af elektriske og elektroniske apparater til kommercielle formål, der har bopæl i Danmark, påtager sig forpligtelsen til at finansiere prøvetagning og behandling af elektriske og elektroniske apparater i henhold til formålet med forordningen om affald fra elektriske apparater, hvis de selv er brugeren af det elektriske og elektroniske apparat. Hvis køberen ikke er slutbrugeren, skal de fuldt ud pålægge finansieringsforpligtelsen ved aftale med deres kunde og dokumentere dette for sælgeren.
10.2 Køberen, der har bopæl i Danmark, skal sikre, at sælgeren modtager alle oplysninger, så sælgeren er i stand til at opfylde deres forpligtelser som producent/importør, specifikt i henhold til §§ 11 og 24 i forordningen om affald fra elektriske apparater og affaldshåndteringsloven.
10.3 Køberen, der har bopæl i Danmark, hæfter over for sælgeren for enhver skade og økonomisk tab, som sælgeren pådrager sig som følge af manglende eller fejlagtig opfyldelse af deres finansielle forpligtelse samt andre forpligtelser i henhold til punkt 10. Bevisbyrden for opfyldelsen af denne forpligtelse påhviler køberen.

11. Sælgerens ansvar
11.1 Sælgeren er kun ansvarlig for skader, der ligger uden for produktansvarslovgivningens anvendelsesområde, i det omfang deres forsæt eller grov uagtsomhed er bevist i overensstemmelse med lovkravene. Købers ansvar for mindre uagtsomhed, erstatning for efterfølgende skader, nettoøkonomisk tab, tabt fortjeneste, manglende opnåelse af besparelser, rentetab og skader som følge af krav fra tredjemand er ikke gældende.
11.2 Manglende overholdelse af betingelserne for installation, idriftsættelse og brug (f.eks. indeholdt i betjeningsvejledningen) eller officielle tilladelsesbetingelser annullerer ethvert erstatningskrav.
11.3 Hvis der er aftalt kontraktmæssige sanktioner, skal krav, der går ud over den respektive titel, ikke tages til følge.
11.4 For alle skader uden grov uagtsomhed eller forsæt er vores maksimale ansvar, for et ordrebeløb på op til 250.000 Euro, 12.500 Euro; for et ordrebeløb, der overstiger 250.000 Euro, maksimalt 5 % af ordrebeløbet, men begrænset til 250.000 Euro.

12. Industriel ejendomsret og ophavsret
12.1 Hvor en vare er fremstillet af sælger på grundlag af designoplysninger, tegninger, modeller eller andre specifikationer leveret af køber, skal køber holde dem skadesløs for enhver krænkelse af ejendomsrettigheder.
12.2 Designdokumenter, såsom tegninger, skitser og anden teknisk dokumentation samt mønstre, kataloger, brochurer, tegninger mv. forbliver sælgers ejendom og er ligeledes underlagt de relevante lovbestemmelser om kopiering, efterligning, konkurrence mv. i 2.2. Disse må ikke kopieres eller gøres tilgængelige for tredjemand uden skriftlig tilladelse.

13. Generelt
I tilfælde af, at en individuel bestemmelse eller en af disse generelle handelsbetingelser skulle være uigennemførlig, forbliver effektiviteten af de resterende bestemmelser upåvirket. Den uigennemførlige bestemmelse skal erstattes med en gyldig bestemmelse, der kommer så tæt som muligt på det angivne mål.

14. Jurisdiktion og gældende lov
Den kompetente domstol på sælgers hjemsted har enekompetence over afgørelser vedrørende alle tvister, der opstår i forbindelse med kontrakten - herunder dem, der vedrører dens eksistens eller ikke-eksistens. Kontrakten er underlagt østrigsk lov og udelukker henvisningsregler. Anvendelsen af De Forenede Nationers konvention om kontrakter ved internationale køb af varer er udelukket.

Der tages intet ansvar for rigtigheden af disse oplysninger. Der tages forbehold for ændringer, fejl og typografiske fejl.

Fotografier: Fotolia.de