Dipol-Netzheizmatten Set DSU 160 W/m², 230 V, IP X7

Produkte

Netzheizmattenset, inkl. eTOUCH ECO, 1 m², 160 W, 230 V

Netzheizmattenset, inkl. eTOUCH ECO, 1.5 m², 240 W, 230 V

Netzheizmattenset, inkl. eTOUCH ECO, 2 m², 320 W, 230 V

Netzheizmattenset, inkl. eTOUCH ECO, 2.5 m², 400 W, 230 V

Netzheizmattenset, inkl. eTOUCH ECO, 3 m², 480 W, 230 V

Netzheizmattenset, inkl. eTOUCH ECO, 3.5 m², 560 W, 230 V

Netzheizmattenset, inkl. eTOUCH ECO, 4 m², 640 W, 230 V

Netzheizmattenset, inkl. eTOUCH ECO, 5 m², 800 W, 230 V

Netzheizmattenset, inkl. eTOUCH ECO, 6 m², 960 W, 230 V

Netzheizmattenset, inkl. eTOUCH ECO, 8 m², 1280 W, 230 V